Namai/ Home

Skaudus sprendimas:   cartoon-illustration-male-chipmunk-scout-looking-sad-sad-cartoon-male-chipmunk-scout-116184416 (2)

Mielieji Tėveliai, vadovai ir skautai,

Visi nekantriai skaičiuojame dienas iki kol susibursime ir pasidžiaugsime Rako mišku. Stovyklos laikas visų laukiamas. Šie metai tikrai neeiliniai ir apgailestaujame, kad dėl koronaviruso turime atšaukti šios vasaros ruošiamas skautų stovyklas Rake. Sekame IL ir MI valstijų žinias. Palaikome ryšį su skautų slaugėmis, daktarais ir vadovais. Stovyklautojų ir vadovų saugumas yra svarbiausia, o mes negalime prižadėti, kad stovyklos aplinka bus atitinkamai apsaugota. Visų sveikata ir gerovė mums labai rūpi ir skaudu prieiti prie šio sprendimo. Tuntai palaikys ryšį dėl iškylų ar mažesnių susibūrimų pagal sąlygas.

Linkime visiems sveikatos ir ištvermės.

Aušros Vartų/Kernavės tuntas
Čikagos Vietininkija
Lituanicos tuntas
Nerijos tuntas
Čikagos Akademikai


SUEIGOS ATŠAUKTOS, PLC uždaryta veiklai.

SEKITE DĖL PAKEITIMŲ: coronavirus-dark-1200x800

Skautai seka Maironio mokyklos veiklą. Sekite MLM administracijos žinutes. http://www.maironis.org

LIKITE SVEIKI!


 

 Nerijos tunto sesės renkasi

   šeštadieniais Lietuvių fondo salėje

     1:15 v.p.p. Sueigos baigiasi 2:30 v.p.p.

Registracija (elektroniniu būdu): Registracijos forma

Laiškas tėvams: pradiniu metu laiskas tevams 2019

Metų veiklos kalendorius: Kalendorius 2019 2020

Nario mokęsčio info žemiau.Registracijos formą užpildykite  (viršuj) ir nario mokęstį galima įduoti šeštadienias arba perduoti dukros vadovei iki lapkričio 12 d.

ČEKIAI RAŠOMI: LSA- Nerija 

                                           Taip pat, galima siųsti:                                        

                                                              Julytė Stankaitienė                                                                                                                      6910 Waterfall Place                                                                  Downers Grove, IL 60516   

          Susimokėkite per:

 

Skaučių nario mokestis

$100.00

 

2 skaučių nario mokestis

$190.00

 

 

Gintarių/ vadovių nario mokestis

$65.00

Turint PAYPAL sąskaitą, mokęstį siųskite naudojant email:                      juruskautes@nerija.org

 NARIO MOKĘSTIS:

1 skautė- $100

 2 skautės- $190

3 skautės- $280

********

1 gintarė/ vadovė- $65

2 gintarės/ vadovės- $130

3 gintarės/ vadovės- $195