Namai/ Home

Lemonto lietuviai skautai ruošia smagią popietę vaikams. Žaiskite žaidimus, dalyvaukite su Halloween kostiumais, bėginėkite “Fun House”. DJ gros smagią muziką. Į $5 įėjimo kainą įskaityta du žaidimų žetonai. Įvairūs skanumynai bus parduodami. Visas šios popietės pelnas aukojamas Rako stovyklai. Iki pasimatymo spalio 27tą!

Booge 2018

Nerijos tunto sesės renkasi

   šeštadieniais Lietuvių fondo salėje

     1:15 v.p.p. Sueigos baigiasi 2:30 v.p.p.

Registracijos lapas: *LSA Agreement to releaseregistration2018 2019

Laiškas tėvams: *pradiniu metu laiskas tevams

Metų veiklos kalendorius: *Kalendorius 2018 2019

Nario mokęsčio info žemiau. 

BŪTINA UŽSIMOKĖTI IKI

SPALIO 27 D., 2018 M.

Registracijos formas ir nario mokęstį galima įduoti šeštadienias arba perduoti dukros vadovei iki spalio 27 d.

ČEKIAI RAŠOMI: LSA- Nerija 

                                           Taip pat, galima siųsti:                                        

                                                              Julytė Stankaitienė                                                                                                                      6910 Waterfall Place                                                                  Downers Grove, IL 60516   

                                 elektroniniu būdu siųskite registracijos anketą:                                                                                            izdininke@nerija.org                                                           susimokėkite per

Skaučių nario mokestis

$100.00

2 skaučių nario mokestis

$190.00


Gintarių/ vadovių nario mokestis

$65.00

Turint PAYPAL sąskaitą, mokęstį siųskite naudojant email:                      juruskautes@nerija.org

 NARIO MOKĘSTIS:

1 skautė- $100

 2 skautės- $190

3 skautės- $280

********

1 gintarė/ vadovė- $65

2 gintarės/ vadovės- $130

3 gintarės/ vadovės- $195